طراحی نرم افزار های صنعتی - استاندارد ISO

استاندارد ISO 9001 و تضمین کیفیت نرم افزار

ISO 9001  یک استاندارد تضمین کیفیت است. کنترل طراحی ، کنترل مستندات ، شناسایی محصول نرم افزاری ، کیفیت ، امکان سنجی و نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای ، بازبینی و آزمایش نرم افزار و بررسی کیفیت های داخلی از عناوینی است که در این استاندارد مورد توجه قرار می گیرد .

 

ساختار استاندارد ESA به سه بخش اصلی تقسیم می‌‌شوند.

1-استانداردهای محصول

2-استانداردهای رویه

3-پیوست‌‌ها 

 

بر اساس این استاندارد چند مرحله باید در چرخه حیات یک نرم‌‌افزار طی شود که عبارتند از

-تعیین نیازهای کاربر (User Requirements)

-تعیین نیازهای نرم‌‌افزار (Software Requirements)

-طراحی معماری (Architectural Design)

-طراحی تفصیلی و تولید برنامه (Detailed Design)

-انتقال و واگذاری نرم‌‌افزار برای بهره‌‌برداری      (Transfer of the Software)

-بهره‌‌برداری و نگهداری (Operation & Maintenance)

 

انواع فعالیت‌های تضمین کیفیت

استانداردها: IEEE و ISO 

نظارت بر کیفیت

بازبینی و ممیزی

تست و آزمون

مدیریت تغییر

مدیریت امنیت

مدیریت ایمنی

مدیریت ریسک

 

 

 

لیست امکانات و بخش های پیشنهادی

 

 

بعلاوه امکاناتی که شما مد نظر دارید و درون لیست وجود ندارد