آل وریش


وب سایت معرفی خدمات و معرفی محصولات فروشگاهی که هر فروشگاه بهص ورت جداگانه ثبت نام و  محصولات خود را معرفی میکند تا دیگر فروشندگان و سهامداران مشاهده کنند

 

امکانات سایت وب سایتی مانند دیوار

 ثبت نام فروشنده

ثبت نام سهامدار

نمایش فروشندگان

نمایش سهامداران

 

نمایش محصولات

پروفایل کاربری

درخواست واریز وجه از درآمد

امکان چت با اعضای فروشگاه های دیگر