پنل ارسال پیامک به بدهکاران شرکت تکمیل راه کرج


پنل ارسال پیامک

ارسال پیامک به صورت خدماتی برای افراد بدهکار

تضمین ارسال پیامک به مشتریان (حتی به کسانی که پیامک تبلیغاتیشان را بسته اند)

مشخصات شماره همراه فرد بدهکار به همراه مبلغ بدهکاری وارد می شود و پیامک برای ایشان ارسال میگردد.